Annette Spijker - Fotografie
 
 
Twente
 
In oude geschriften is Twente achtereenvolgens terug te vinden als Tuianti (797), Tueanti (799), Thuehenti (851), Tuente (11e eeuw) en tenslotte Twente of Twenthe. Voor de herkomst van deze naam zijn twee theorieën gangbaar.
De eerste en oudste gaat terug tot de 16e eeuw toen men Twente identificeerde als het woongebied van de Germaanse stam de Tubanten die bekend was uit de Romeinse oudheid. De tweede theorie is gebaseerd op de gelijkenis tussen de namen Twente en Drenthe. Zoals de naam Drenthe is afgeleid van het telwoord drie, denkt men dat Twente is afgeleid van het woord twee. Vóór de elfde of twaalfde eeuw grensden de gouwen Drenthe en Twente nog aan elkaar.

Twente kent een rijde geschiedenis. Er zijn vele bodemvondsten gedaan die op permanente bewoning van ver voor het begin van onze jaartelling wijzen. De eerste eeuwen van onze jaartelling staat Twente onder invloed van het Romeinse Rijk. Echter, pogingen tot onderwerping werd steeds met succes afgeslagen. Vanaf de 5e eeuw na Christus drukte de Saksen steeds meer hun stempel op de streek. Eind 8e, begin 9e eeuw kwam het Twentse gebied onder de macht van het Frankische rijk te staan.
Vermoedelijk in de 10e eeuw kwam Twente stevig in de greep van de Utrechtse bisschoppen. Gedurende de Middeleeuwen beheerste eerst een graaf - in feite een hoge ambtenaar van de bisschop - de streek vanuit zijn residentie in Goor. Later ging het gezag van de graaf over op een drost die door de bisschop werd benoemd.

De provincie Overijssel werd in 1795 deel van de Bataafse Republiek en ging in 1806 behoren tot het Koninkrijk Holland. In deze periode werden de adellijke privileges afgeschaft en het bestuur drastisch hervormd.
In 1810 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. In 1811 hief keizer Napoleon de oude bestuurlijke instellingen op en stelde de gemeenten en rechtbanken in. Na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in de 19e eeuw, werd een deel van de vroegere rechten, zoals het jachtrecht, weer ingesteld. De bestuurlijke rol van de havezaten was echter definitief uitgespeeld. Hierdoor werden vele havezaten opgesplitst en verkocht of gesloopt.
Rond 1850 begint de groei van een aantal plaatsen en wordt de textielindustrie opgericht. In Hengelo ontstond naast de textielindustrie ook de metaalindustrie. Hierdoor trokken veel mensen op zoek naar werk, richting Twente.

 
  Home > Nederland > Twente